Ułatwienia dostępu

Budowa Centrum Kultury w Brzeżnie już niedługo !

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn.  „Budowa Centrum Kultury w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Numer konkursu: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Wniosek nalazł się na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Wybrane wnioski znajdują się na stronie:

http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_proj_eyb_do_dof_9_3_20180918.pdf

Obecnie trwają przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy na w/w inwestycję. Realizacja projektu nastąpią w 2019 r.

Możesz również polubić…