Ułatwienia dostępu

Kontrola zbiorników bezodpływowych.

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brzeżno uprzejmie informuje, że od 03 kwietnia będą prowadzone przez pracowników Urzędu Gminu kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy Brzeżno niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do przedstawienia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Brzeżno dostępny jest na stronie internetowej:

https://brzezno.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_12/BIPF5D44573C9F9BAZ/2021.12.29.Rejestr_dzialalnosci_regulowanej.pdf

Dodatkowo zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeżno (załącznik do Uchwały nr XIII/70/2019 Rady Gminy Brzeżno z dnia 24 października 2019 r.), właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników

nie rzadziej niż 2 razy do roku !!!

W związku z powyższym wyżej wymienione dokumenty tzn. umowa oraz dokumenty potwierdzające opróżnianie zbiorników bezodpływowych będą kontrolowane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska oraz Strażnika Gminy.

Kontrola  przeprowadzana  jest  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów.

Pouczenie:zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Możesz również polubić…