Ułatwienia dostępu

Prawidłowa segregacja odpadów!

Szanowni Mieszkańcy!

Analiza comiesięcznych sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Naszej Gminy wykazała wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych. Tak utrzymująca się tendencja może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na Gminę kar pieniężnych.

Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy Brzeżno zasad segregacji czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu  zwiększa  ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie obowiązków segregacji odpadów wynikających ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zasady segregacji odpadów w Gminie Brzeżno dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce: http://brzezno.pl/wp-content/uploads/2019/07/Zasady-segregowania-odpad%C3%B3w-komunalnych.pdf

Możesz również polubić…