Ułatwienia dostępu

Centrum Kultury w Brzeżnie

Tytuł projektu: „Budowa Centrum Kultury w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno”
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Priorytet: 9 Infrastruktura publiczna
Działanie: 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Nr projektu: RPZP.09.03.00-32-0037/18

Gmina Brzeżno przystąpiła do realizacji projektu, którego celem jest zmniejszenie zagrożenia wykluczenia społecznego ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. Efektem jego realizacji będzie aktywizacja społeczno-gospodarcza i integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru, co przedłoży się na wzrost atrakcyjności wizerunku gminy. Realizacja projektu wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeżno na lata 2017-2023, który wpisany został do wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Zachodniopomorskiego. W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt, który będzie pełnił funkcje kulturalne na terenie Gminy Brzeżno.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 31.01.2019r. Nr RPZP.09.03.00-32-0037/18-00 z Województwem Zachodniopomorskim  wartość projektu to: 2 160 965,57 zł, dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa: 1 944 869,01 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny gminy.

Tak to się zaczęło:

http://brzezno.pl/budowa-centrum-kultury-w-brzeznie-juz-niedlugo/

http://brzezno.pl/podpisano-umowe-na-budowe-centrum-kultury-w-brzeznie/

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

KWIECIEŃ 2019

MAJ 2019

CZERWIEC 2019

LIPIEC 2019

SIERPIEŃ 2019

WRZESIEŃ 2019

PAŹDZIERNIK 2019

LISTOPAD 2019

GRUDZIEŃ 2019

STYCZEŃ 2020

LUTY 2020

KWIECIEŃ 2020

CZERWIEC 2020

LIPIEC 2020

WRZESIEŃ 2020