Ułatwienia dostępu

Konsultacje Społeczne

———————————————————————————————————-

KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINY BRZEŻNO
dotyczące Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
pt. „PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI”

Podsumowanie procesu konsultacji społecznych

W następstwie podjęcia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gmina Brzeżno pozyskała grant w wysokości: 27 564 złote na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego pod nazwą „Planowanie z mieszkańcami”. Umowa grantowa podpisana została z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych z Torunia.

Konsultacje społeczne trwały od marca 2020 r. do września 2021 r., a ich celem było zebranie od interesariuszy opinii, uwag oraz komentarzy odnośnie siedmiu konsultowanych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Brzeżno, Koszanowo, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo.

Cały proces konsultacji prowadził powołany przez Wójta Gminy Brzeżno Zespół ds. konsultacji społecznych w składzie:

 • Ewa Sadowska
 • Wioleta Anielska
 • Ewa Dmytryk
 • Bogdan Mikołajczyk

Informację o konsultacjach zamieszczano na stronie internetowej gminy w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w bezpłatnym miesięczniku „Panorama” a także przed każdym spotkaniem konsultacyjnym na tablicach ogłoszeń.

W ramach konsultacji społecznych opracowano logo konsultacji, wydrukowano ulotki oraz plakaty. Ponadto stworzono na stronie internetowej Gminy Brzeżno www.brzezno.pl, zakładkę „Konsultacje Społeczne”. W Punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Brzeżno, każdy mógł uzyskać informacje na temat planów zagospodarowania przestrzennego, składać wnioski i wnosić uwagi.

Konsultacje społecznie przeprowadzono przy pomocy różnych technik:

 • odbyły się dwa wywiady grupowe z przedsiębiorcami i rolnikami działającymi na terenie gminy Brzeżno,
 • odbyło się spotkanie eksperckie z przedstawicielami instytucji działających na terenie gminy Brzeżno,
 • zorganizowano osiem spotkań konsultacyjnych z urbanistą i moderatorem, w których uczestniczyło ponad 140 osób,
 • powołana została także grupa robocza złożona głównie z sołtysów wszystkich siedmiu miejscowości, które objęte były zmianą planu. Członkowie grupy czynnie brali udział w organizacji spotkań z mieszkańcami oraz przy rozpowszechnianiu ulotek i plakatów.
 • odbyły się dwa spacery badawcze nad jeziorem w Słonowicach i nad jeziorem w Brzeżnie,
 • podczas pięciu imprez odbywających się na terenie gminy Brzeżno, dyżur pełnił Mobilny Punkt Konsultacyjny,
 • na siedmiu zebraniach sołeckich, w miejscowościach objętych zmianą planu,  mieszkańcy mogli zapoznać się z wstępnymi projektami planów.

Zbieranie opinii odbywało się w postaci papierowej lub elektronicznej, wystarczyło wypełnić odpowiedni wniosek czy też wpisać uwagi w odrywanej części dołączonej do ulotki. Wszelkie wnioski można było dostarczyć:

 • bezpośrednio do Punktu Informacyjnego w Urzędzie Gminy Brzeżno, pokój nr 2,
 • poprzez złożenie w skrzynce podawczej, która znajduje się w siedzibie Urzędu, na dolnym korytarzu,
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: budownictwo@gmina.brzezno.pl,
 • a także poprzez platformę internetową www.stacja-konsultacja.pl.

Podczas całego procesu konsultacji wpłynęło łącznie 39 wniosków o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, 9 opinii poprzez platformę internetową stacja – konsultacja oraz 27 ulotek zwrotnych z komentarzem do planów.

Łącznie we wszystkich spotkaniach konsultacyjnych brało udział 309 osób.

Wszystkim uczestnikom procesu konsultacji społecznych serdecznie dziękujmy za uczestnictwo i zachęcamy jednocześnie do śledzenia dalszych prac nad przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno.

wrzesień 2021

Na siedmiu zebraniach wiejskich, które odbyły się w miejscowościach objętych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, przybyli mieszkańcy uzyskali informacje na jakim etapie są prace związane z opracowaniem planu oraz mogli zapoznać się z wstępnymi opracowaniami planu i zgłosić do nich uwagi.

lipiec – sierpień 2021

Aby dotrzeć z informacją o zmieniającym się planie zagospodarowania przestrzennego do jak największego grona mieszkańców, podczas zorganizowanych na terenie gminy imprez, dyżurował nasz Mobilny Punkt Konsultacyjny. Zainteresowani uczestnicy imprez mogli zadawać pytania, pobierać ulotki, oglądać mapy i wrzucać do skrzynki swoje propozycje dotyczące zmiany planu.

lipiec 2021

Jesteśmy już po drugiej turze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami wszystkich 7 obszarów ewidencyjnych, dla których opracowywany jest nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na czterech spotkaniach, które odbywały się także w formie pikników, urbanista przedstawił wstępny zarys planów zagospodarowania przestrzennego a zainteresowani mogli zadawać pytania oraz zgłaszać swoje uwagi co do nowych opracowań. Dla wszystkich przybyłych zorganizowany był poczęstunek a dla dzieci, które przyszły z rodzicami – kąciki zainteresowań. Dla osób spoza miejscowości, w których odbywały się spotkania, zapewniany był transport busem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Spotkania w Brzeżnie i Słonowicach poprowadził moderator, który zachęcał do dyskusji oraz podsumował efekty spotkań.

——————————————–

CZEKAMY NA WASZĄ OPINIĘ!

Przypominamy mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na terenie gminy Brzeżno o toczących się konsultacjach społecznych „PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI” dot. planów zagospodarowania przestrzennego.

Czekamy na wasze opinie, komentarze i uwagi dotyczące opracowywanych planów.

Otwarto dla Was Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy Brzeżno pok. nr 2, skrzynka do której można wrzucać swoje opinie dostępna jest także w korytarzu wejściowym Urzędu. Ponadto udział w konsultacjach społecznych można wziąć nie wychodząc z domu – poprzez wyrażenie swojego zdania przy pomocy platformy internetowej stacja-konsultacja: https://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/274/konsultacje-dotyczace-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-brzezno.html

—————————————

maj – czerwiec 2021 r.

W czerwcu odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej (GR) ds. konsultacji społecznych, tym razem z Urbanistą. Członkowie GR jako pierwsi zapoznali się z propozycjami zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno. Urbanista przedstawił im mapy i zapoznał z dalszą procedurą uchwalania planów.

——————–


W maju odbyły się także dwa spacery badawcze nad jeziorami w Słonowicach i Brzeżnie. Obecni na spacerze mieszkańcy wyrazili swe opinie na temat możliwości zagospodarowania terenu wokół jezior.

——————————————

Za nami jest już pierwsza tura spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami wszystkich 7 obszarów ewidencyjnych, dla których podjęte zostały uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na cztery spotkania przybyła znaczna liczba mieszkańców, mogli oni zadawać pytania urbaniście oraz władzom Gminy. Spotkania w Brzeżnie i Słonowicach poprowadził moderator, dzięki czemu przebieg spotkań był zaplanowany a dyskusja konstruktywna.


marzec 2021 r.

W dniu 15 marca odbyło się spotkanie, powołanej przez Wójta Gminy Brzeżno, Grupy Roboczej ds. konsultacji społecznych dotyczących sporządzanych dokumentów planistycznych  – 7 szt. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno.

Zaangażowani przedstawiciele sołectw zapoznali się z obszarami objętymi opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz z harmonogramem przeprowadzanych konsultacji społecznych.

——————————

W godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 2, otwarty został PUNKT INFORMACYJNY dotyczący konsultacji społecznych w zakresie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


październik 2020 r.

Pierwsze spotkania już za nami!

Odbyły się dwa wywiady grupowe (spotkania) z przedsiębiorcami oraz rolnikami działającymi na terenie gminy z udziałem moderatora oraz spotkanie eksperckie urbanisty z przedstawicielami instytucji działających na terenie gminy. Uczestnicy spotkań mogli zapoznać się z obecnymi zapisami w dokumentach planistycznych, jak również wyrazić swoje zapotrzebowania do uwzględnienia w nowych zapisach MPZP.


MAPY MIEJSCOWOŚCI OBJĘTYCH ZMIANĄ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

——————————————————————————————————–

wrzesień 2020 r.

Informujemy mieszkańców Gminy Brzeżno o rozpoczynających się konsultacjach społecznych dotyczących nowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Koszanowo, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice Więcław oraz Wilczkowo.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach, których celem jest poznanie opinii społeczności lokalnej w sprawie zmiany zagospodarowania terenów objętych opracowaniami, które to zmiany wpłyną nie tylko na rozwój danej miejscowości ale również poprawią standard życia jej mieszkańców.

Konsultacje będą trwały do końca września 2021 r. Aby umożliwić jak największy udział mieszkańców, zostaną one przeprowadzone z wykorzystaniem następujących technik i narzędzi konsultacji:

 • wywiady grupowe (spotkania) z przedsiębiorcami oraz rolnikami,
 • spotkanie eksperckie z przedstawicielami instytucji działających na terenie Gminy Brzeżno,
 • Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy Brzeżno, 
 • dyżury Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
 • spacery badawcze,
 • spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 7 obszarów objętych zmianą.

Ponadto informacje na temat prowadzonych konsultacji umieszczone będą na ulotkach, plakatach i stronie internetowej gminy w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE: http://brzezno.pl/?page_id=4251. Opinie, komentarze, uwagi dotyczące konsultowanych planów zbierane będą także przy pomocy platformy www.stacja-konsultacja.pl.

ZADECYDUJ RAZEM Z NAMI !!!

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gmina Brzeżno przeprowadzi dzięki  realizacji projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” w ramach zawartej umowy nr Grant/21/2020 z dnia 21.08.2020 r. z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu.