Ułatwienia dostępu

Dostępność

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Brzeżno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Brzeżno.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-11-07.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych grafik,
  • błędna struktura nagłówkowa w poszczególnych zakładkach na stronie,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy,
  • mapa strony jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-01-04. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus;
  • widoczne ułatwienia dostępu, tj. możliwość zmiany kontrastu, wielkości czcionki, wysokości między linami i odstępami między literami
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Sadowska, mail: budownictwo@gmina.brzezno.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 94-36-42-750. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno

Miejsca parkingowe: przed budynkiem urzędu zostało wyznaczonej jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ono najbliżej wejścia głównego. Miejsce to zostało oznaczone znakiem poziomym.

Dostępność wejścia: budynek urzędu jest piętrowy. Do wejścia głównego prowadzi jeden stopień. Wejście wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Toalety wewnątrz budynku nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W urzędzie brak jest innych dostosowań.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku Urzędu Gminy Brzeżno można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: – napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, – wysłanie maila na adres: sekretariat@gmina.brzezno.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.