Ułatwienia dostępu

Przyroda

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy karsibór - fot. Sebastian BezakObiekty i tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym, objęte w gminie Brzeżno ochroną prawną:

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Karsibór

Utworzony w 1998 r. na mocy uchwały Rady Gminy na powierzchni 586 ha, dla ochrony jednego z największych torfowisk bałtyckich na Pomorzu Zachodnim. Jeszcze w XIX w. znajdowało się tu rozległe torfowisko wysokie, z wypiętrzoną kopułą, porośniętą mchami i karłowatą sosną. Po częściowym osuszeniu terenu, pojawił się w tym miejscu bór sosnowy, który dzisiaj tworzy wiekowe drzewostany. Centralna, najmniej dostępna część bagna, nadal jest porośnięta niskim borem bagiennym oraz pierwotną formacją brzeziny bagiennej. Wśród niskiej roślinności typowej dla torfowisk, króluje wełnianka oraz chronione gatunki: bagno zwyczajne i owadożerne rosiczki. Karsiborskie lasy są ostoją rzadkich gatunków zwierząt – gniazduje tu bielik i bocian czarny, wśród bagiennej roślinności bytują żurawie, a nad wodami spotyka się czaple i gągoły.

Z trzech niewielkich, dystroficznych jezior w centrum torfowiska, jedno całkowicie zarosło mszarem złożonym głównie z mchów torfowców. Brzegami dwóch pozostałych przebiega obecnie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Nadleśnictwa Świdwin, a obserwację nadwodnej i bagiennej przyrody umożliwiają przybrzeżne platformy widokowe.

Pomniki przyrody

W gminie Brzeżno znajduje się kilka drzew, objętych ochroną prawną jako pomniki przyrody ożywionej. Najefektowniejsze z nich to dwa sędziwe dęby szypułkowe, rosnące na zboczach zachodniego wybrzeża Jeziora Klęckiego, w oddziale 655 Nadleśnictwa Świdwin. Są to: Gruby, mający 6,3 m obwodu w pierśnicy, oraz Wysoki, o obwodzie 5,3 m.

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie

W gminie Brzeżno znajduje się północny fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie, służącego ochronie najcenniejszej, pod względem geograficznym i przyrodniczym, części Pojezierza. Znajduje się tu największy zbiornik wodny w gminie, będący jednocześnie największym i najczystszym akwenem w powiecie świdwińskim – prawie stuhektarowe Jezioro Klęckie. Składa się ono z trzech polodowcowych, połączonych wąskimi przesmykami oczek, z których największe osiąga głębokość 14 metrów. Wśród ichtiofauny Jeziora Klęckiego spotyka się okazałe płocie, leszcze, okonie i szczupaki. Połów ryb jest tu możliwy po uprzednim wykupieniu zezwolenia na akweny Przedsiębiorstwa Rybackiego w Złocieńcu.