Ułatwienia dostępu

Informacje o gminie

Flaga

Herb

Pieczęci

zarys-historyczny

tradycie-heraldyczne-gm.-Brzeżno

 

 

Informacje ogólne

Gmina Brzeżno jest gminą wiejską, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim. Na powierzchni 111 km2 znajduje się 11 sołectw i 20 miejscowości, zamieszkałych przez 2.920 osób. Brzeżno sąsiaduje od północy z gminą wiejską Świdwin oraz miastem Świdwin, od południa z gminami: Drawsko Pomorskie i Ostrowice, oraz od południowego zachodu z gminą Łobez.

Warunki geograficzne

Przez centralną część gminy przebiega granica między dwoma ważnymi regionami fizyczno-geograficznymi: Wysoczyzną Łobeską od północy i Pojezierzem Drawskim, zajmującym część płudniową. Powierzchnia terenu gminy jest umiarkowanie zróżnicowana – większe kulminacje występują w pobliżu dolin rzecznych i rynien polodowcowych w których zlokalizowane są niewielkie jeziora. Wschodnią i zachodnią granicę gminy wyznacza koryto Regi – największej po Wiśle i Odrze polskiej rzeki wpadającej bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Granica południowo-zachodnia biegnie wzdłuż Starej Regi, której ujście do Regi znajduje się w pobliżu Słonowic. Największe jezioro, Klęckie, osiąga głębokość niemal 14 metrów i powierzchnię ok. 100 hektarów. Mniejsze zbiorniki wodne to: Wilczkowo, Pęczerzyno, Brzeżno Wielkie, Brzeżno Małe, Więcław oraz zarastające roślinnością torfowiskową jeziora: Bagienne Średnie i Bagienne Małe w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Karsibór.

zobacz więcej w dziale Przyroda

Komunikacja

Przez gminę Brzeżno prowadzą dwie drogi wojewódzkie:
151 – na trasie między Świdwinem a Łobzem, przez wieś Słonowice
162 – na trasie między Świdwinem a Drawskiem Pomorskim, przez miejscowości: Wilczkowo, Brzeżno i Więcław.
Pozostałe ciągi komunikacyjne to drogi powiatowe i gminne.

Rolnictwo

Użytki rolne stanowią ponad połowę powierzchni gruntów w gminie Brzeżno, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi ok. 16 ha. Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa wynikają z dobrych wartości użytkowych gleb i dużej ich przydatności rolniczej – szczególnie w obrębach wsi Wilczkowo, Słonowice, Więcław i Brzeżno, oraz sprzyjającej rzeźby terenu, jaką charakteryzuje się wysoczyzna morenowa.

Obecna zabudowa i infrastruktura techniczna nie ograniczają przestrzeni rolniczej. Grunty dobre występują w dużych kompleksach, są właściwie zagospodarowane i znajdują się w wysokiej kulturze, przy czym nikły jest procent gruntów odłogowanych. Głównymi kierunkami produkcji rolniczej w gminie są: produkcja zwierzęca i produkcja zbóż.

Leśnictwo

Lasy zajmują ok. 29% powierzchni gminy. Uprawy leśne należą do obrębu Klęcko – jednego z trzech obrębów w Nadleśnictwie Świdwin. Na terenie gminy znajdują się siedziby leśnictw: Świdwin, Karsibór i Klęcko.

Wśród upraw przeważają buczyny oraz bory sosnowe, licznie ponadto występuje tu świerk i dąb szypułkowy. Największe kompleksy leśne znajdują się we wschodniej części gminy, w rejonie Przyrzecza i Karsiboru. Potężne bory bagienne otoczone buczyną pomorską porastają jedno z nielicznych na Pomorzu Zachodnim, tak obszernych i dobrze zachowanych torfowisk bałtyckich. Wśród bagiennego starodrzewia znalazły ostoję liczne gatunki rzadkich zwierząt i roślin. Najcenniejsze obszary zostały objęte przez samorząd gminny ochroną – utworzono tu kilka użytków ekologicznych oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy, w obrębie którego Nadleśnictwo Świdwin wytyczyło trasę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.